‘Leven de millenniumdoelen ook in de kerken van Langedijk? En neemt de Raad van Kerken daar initiatief in of gaat ze dat doen?’ was de vraag van ChristenUnie-raadslid Erica van As aan J. A. de Boer, de voorzitter van de Raad van Kerken in Langedijk. Hij is sinds kort echter opgevolgd door bollenteler Wim Balder, die het volgende antwoord heeft geformuleerd:

wimbalder-sta“Het Rentmeesterschap is een Bijbelse opdracht. Natuurlijk zijn de gestelde en genoemde doelen heel goed! Veel hiervan heeft aandacht in de kerken en er zijn diverse acties die er aan bijdragen doelen te realiseren. Het is echter niet zo dat de kerken daar nu ineens aan moeten gaan werken doordat de doelen gesteld zijn, iets wat de vraag suggereert. Dat de kerken als sinds de aanstelling van diakenen in de eerste gemeente van Paulus de aandacht richtten op de mensen in Jeruzalem is hiervan een voorbeeld.
De kerken (dat wil zeggen: christenen) streven de doelen na omdat we ze goed vinden, niet vanwege die doelen. Sterker nog: wij menen dat God dit van ons vraagt! Als kerken van de Langedijk, in al onze verscheidenheid, hebben we niet alleen de doelen op het oog maar ook de concrete noden van de medemens. De invulling zal voor elke kerkgemeenschap verschillend zijn. Er is echter wel een netwerk van relaties tussen de kerken wereldwijd met heel veel onderlinge uitwisseling en wederzijdse hulp!
Concreet plaatselijk. De diversiteit van de kerken in Langedijk brengt mee dat op verschillende manieren invulling gegeven wordt aan de opdracht. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men weet dat het initiatief tot het openen van wereldwinkels is ontstaan uit kerkelijke commissies die zich bezig houden met zending en missie, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Eén van de Langedijker kerkgemeenschappen is bezig om als eerste in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal het officiële kenmerk ‘Fair Trade-kerk’ te verkrijgen! Bovendien, als er activiteiten ontplooid worden die ondersteuning vragen, zijn de kerken uiteraard bereid deze te geven. de vraag.
Het tweede deel van de vraag is dan ook totaal overbodig. De Raad van Kerken hoeft geen initiatief te nemen in dezen. Als een beroep wordt gedaan is dat vanzelfsprekend! De doelen waarover wordt gesproken, en dan vooral gericht op hulp, staan bij de autonome kerken hoog op de agenda. De millenniumdoelen dragen wat ons betreft een Evangelisch Keurmerk!”

Op zijn beurt stelt Wim Balder een vraag aan Gerben Swager, medevennoot van tuinbouwbedrijf T.B.&S. in Sint Pancras: kun je uitleggen in hoeverre de productie van voedingsgewassen, in al zijn duurzaamheid, zich kan meten aan de millenniumdoelstellingen?